Eid Mubarak! 30% Off on all items by check out.

Privacy policy

Privacyverklaring

 1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met je. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verantwoordelijke is:

Goodfella

Adres:

Turnhoutlaan 7

Postcode:

5628RJ

Plaats:

Eindhoven

E-mail:

m.jabore@goodfellastore.com

 1. Privacymanager

Wij hebben een Privacymanager aangesteld. Dat is niet een ‘functionaris voor gegevensbescherming’, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacymanager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacymanager zijn:M.Jabore, m.jabore@goodfellastore.com.

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van jouw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

 1. Voor- en achternaam

 2. Adresgegevens

 3. Telefoonnummer

 4. E-mailadres

 5. Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

        5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het voeren van een financiële administratie

 2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten

 3. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings

 4. de monitoring van websitebezoek

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 1. het voeren van een financiële administratie

 2. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings

 3. de monitoring van websitebezoek

 4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.Wij gebruiken de volgende cookies:

 1. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 2. cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 3. cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 1. Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

 1. Recht op rectificatie

Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.

 1. ‘Recht om vergeten te worden’

Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist zijn of verwerking daarvan onnodig is.

 1. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

 1. Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

 1. Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

 1. Recht van bezwaar

Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.

 1. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacymanager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

 1. Beperkingen van jouw rechten

Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.Ieder verzoek kun je richten tot onze Privacymanager. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacymanager.

 1. Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Datum: 16-08-2021

 

Privacy Statement

 1. Introduction

In this privacy statement we will explain what information we process from you if we have, want to have or have had a business relationship with you. We will also tell you why and for how long we process your data and what your rights are with regard to each processing. In addition, we will also provide information about the parties we work with and about our security policy.

We believe it is important that our services are reliable and transparent. We therefore treat your personal data with discretion and care and ensure that any processing of your data complies with the applicable laws and regulations.

 1. Responsible party for processing personal data

The Responsible Party is:

 

Goodfella

Address:

Turnhoutlaan 7

Postal Code:

5628RJ

Place:

Eindhoven

 

 

Email:

m.jabore@goodfellastore.com

 1. Privacy Manager

We have appointed a Privacy Manager. This is not a ‘data protection officer’ as referred to in Article 37 of the GDPR. However, it is someone who ensures that your data is processed in accordance with the law. The activities of the Privacy Manager include monitoring and dealing with questions and complaints. The contact details of our Privacy Manager are:

M.Jabore, m.jabore@goodfellastore.com.

 1. The personal data we process

Depending on your relationship with our organization and the purpose for which we process data, we note (always some of) the following data:

 1. First name and surname

 2. Address details

 3. Telephone number

 4. E-mail address

 5. Information about your activities on our website

  1. For what purpose and on what basis we process personal data

We process your personal data for the following purposes:

 1. Keeping financial records

 2. Processing and execution of orders

 3. Sending newsletters or mailing

 4. Website visit monitoring

The processing grounds are those referred to in Article 6 of the GDPR (consent, agreement or legitimate interest).

 1. Automated decision-making

We do not make decisions on the basis of automated processing on matters that may have (significant) consequences for individuals. These decisions are made by computer programs or systems, without a human being (for example, one of our employees) being involved.

 1. How long we retain personal data

In general, we will not retain your data any longer than necessary for the purposes for which we have collected your data. The retention period may vary from case to case. For example, we may need to retain a number of documents for a minimum period of time for tax or administrative purposes. In such cases, we will only retain data that is necessary to comply with our legal obligations. After the legal retention period, we will delete or anonymize your data.

 1. Sharing personal data with third parties

We do not share your personal data with third parties, unless this is done in the context of executing an agreement with you and in order to comply with any legal obligation. To the extent that these third parties are to be regarded as processors, we have entered into a processing agreement with these third parties in which, among other things, security, confidentiality and your rights are arranged. We remain responsible for these processing operations.

We engage third parties in the manner and on the grounds described above for the following categories of processing:

 1. Keeping a financial administration

 2. Sending newsletters or mailing

 3. Website visit monitoring

  1. Cookies, or similar techniques, that we use

We use cookies on our website. This is a small text file that is stored int eh browser of your computer, tablet or smartphone the first time you visit our website.

We use the following cookies:

 1. cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it.

 2. cookies that keep track of your surfing behaviour so that we can offer customized content and advertisements. When you visited our website, we already informed you about these cookies and asked permission to place them.

 3. cookies placed by third parties. These are, for example, advertisers and/or social media companies.

You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser in such a way that it no longer stored cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via your browser settings.

 1. Your rights (inspection, modification, etc.)

Your rights with regard to the processing of your data are explained below

 1. Right of inspection

You have the right to access your own data. This includes the questions on what the purpose of processing is, to which parties the data is provided and what the retention periods are.

 1. Right to rectification

You can ask us to rectify your data immediately. You also have the right to complete incomplete data, for example by sending us an email.

 1. ‘Right to be forgotten’

You have the ‘right to be forgotten.’ Upon request, we will erase your data without unreasonable delay. However, we may not always delete all of your data. Sometimes the processing is still necessary, for example, to comply with legal obligations or to make, exercise or substantiate claims.

 1. Right to restriction of processing

In principle, you have the right to have the processing of your data restricted, for example if you believe that your data is incorrect or the processing of the data unnecessary.

 1. Notification of rectification, erasure or restriction

Unless it is impossible or involves a disproportionate effort, we will notify the recipients of your data of any rectification, deletion or restriction of the processing.

 1. Right to data portability

You have the right to transfer data. This means that you can make a request to receive your data. You can then save this data for personal reuse. You only have this right in relation to data that you have provided us yourself and if the processing is based on consent or an agreement to which you are a party.

 1. Withdrawal of consent

If the data processing is based on consent, you have the right to revoke that consent at any time. However, the processing of your data for the period prior to withdrawal remains lawful.

 1. Right to object

In principle, you have the right to object to the processing of your data. After your objection we will in principle stop the processing of your data.

 1. Complaint to the Dutch Data Protection Authority or to the court

If you are of the opinion that the processing of your data violates the law you can contact our Privacy Manager, but you also have the right to lodge a complaint with the Personal Data Authority (AP) or go to court.

 1. Restrictions on your rights

Sometimes we may restrict your rights, for example in the context of the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences, such as fraud.

Any request can be addressed to our Privacy Manager. To make sure that a request has been made by you, we ask you to enclose a copy of your ID with the request. In this copy, make your MRZ (machine readable zone, the strip with the numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (burgerservicenummer) black. This is to protect your privacy.

 1. How we secure personal data

We take the protection of your data seriously and take appropriate measure to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your information is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our privacy manager.

 1. Amendments

We may amend this statement if developments give cause to do so, for example in the case of new forms of processing. The most current privacy statement can be found on our website. We recommend that you consult this privacy and cookie statement regularly so that you are kept informed of the changes.

Date: 16-08-2021