Eid Mubarak! 30% Off on all items by check out.

Terms of service

Algemene Voorwaarden V01108021

 

Artikel 1.    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;

 • Goodfella;

 • (bereikbaar van 09:00 tot 17:00);

 • E-mail: info@goodfellastore.com;

 • Website: https://goodfellastore.com;

 • KvK: 76499103;

 • Vestigingsadres: Turnhoutlaan 7 5628RJ te Eindhoven;

 • BTW-nr: NL003089956B78.

2.        Koper: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper;

3.        Consument: zie de ‘Koper’;

4.        Overeenkomst: de tussen Verkoper en Consument gesloten overeenkomst, met inbegrip van de Overeenkomst op Afstand;

5.        Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst welke buiten de verkoopruimte van Verkoper wordt gesloten door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) dat als doel heeft het mogelijk maken van verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten;

6.        Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Verkoper;

7.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

8.        Dag: kalenderdag;

9.        Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

10.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

11.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

12.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

13.     Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;

14.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

15.     Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.    De Overeenkomst

1.        Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, met inbegrip van een Overeenkomst op Afstand, tussen Verkoper en Consument.

2.        In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Verkoper worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Verkoper expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.

3.        Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Verkoper te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Verkoper niet binnen 14 Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.

4.        Offertes van Verkoper hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper heeft steeds het recht een door Consument aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Verkoper kan Consument geen rechten ontlenen.

5.        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3.    De Prestatie

1.        Verkoper levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Verkoper redelijkerwijs mocht veronderstellen.

2.        De zaken die Verkoper aanbiedt hebben die eigenschappen die Verkoper ten aanzien van de zaken kenbaar heeft gemaakt. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Consument deze wil bestemmen, ook niet wanneer dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt. De zaken kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door Verkoper aan Consument ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

Artikel 4.    Prijs en betaling

1.        Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief BTW en exclusief transport en emballage.

2.        Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van Consument.

3.        Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Verkoper bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Consument.

Artikel 5.    Kwaliteit en klachten

1.        De Consument dient direct bij levering (in ieder geval binnen twee (2) maanden na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Verkoper onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden.

2.        Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Consument geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Verkoper heeft gereclameerd.

3.        Als Consument de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft Consument de zaken goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Verkoper vervallen.

Artikel 6.    Levering, leveringstermijnen

1.        Een door partijen overeengekomen leveringstermijn gaat in nadat de Verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en, indien overeengekomen, een (vooruit-)betaling van de Consument heeft ontvangen.

2.        Een overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. In het geval dat Verkoper de leveringstermijn niet of niet tijdig nakomt, zal de Consument, Verkoper schriftelijk in gebreke stellen en Verkoper de mogelijkheid bieden om haar verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te komen.

3.        Door Consument bestelde producten worden uiterlijk dertig (30) Dagen nadat Verkoper de bestelling geaccepteerd heeft, geleverd. Indien levering binnen deze termijn onmogelijk is, deelt de Verkoper dit zo spoedig mogelijk mede aan Consument. De Consument heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) Dagen na het ontvangen van de mededeling de eventuele vooruitbetaling voor de desbetreffende bestelling terug te vorderen. De Verkoper zal in dergelijk geval de vooruitbetaling binnen dertig (30) Dagen aan Consument terugbetalen.

4.        De Verkoper is gerechtigd tot levering in delen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

5.        Het risico voor de te leveren producten gaat van Verkoper over op Consument op het moment van levering.

Thuisbezorging

6.        Indien Consument voor transport gebruik maakt van een door Verkoper aangeboden vervoerder, vindt levering plaats op het moment dat de Consument, of een door Consument aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consument in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product in ontvangst neemt.

7.        Het transport van de producten is in geval van lid 6 voor risico van de Verkoper en voor rekening van de Consument.

Eigen vervoerder

8.        Indien Consument voor transport gebruik maakt van een vervoerder, anders dan een door de Verkoper aangeboden wijze van vervoer, vindt levering plaats op het moment dat de vervoerder het product in ontvangst neemt.

9.        Het transport van de producten is in geval van lid 8 voor risico en rekening van de Consument.

Artikel 7.    Herroepingsrecht voor Consument bij Overeenkomst op Afstand

1.        Consument kan de Overeenkomst op Afstand binnen de Bedenktijd ontbinden.

2.        Consument deelt deze ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan Verkoper mede d.m.v. het Modelformulier Herroepingsrecht, via hier een elektronisch formulier dat Verkoper voor dit doel op zijn website aanbiedt of op een andere ondubbelzinnige wijze.

3.        De Bedenktijd bedraagt veertien (14) Dagen.

Bij producten

4.        Dag van ontvangst is de dag waarop de Consument, of een door Consument aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consument in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product heeft ontvangen (hierna: de Dag van ontvangst).

5.        De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op:

a.          de Dag na Dag van ontvangst;

b.          in het geval dat Consument meerdere producten in een (1) bestelling heeft besteld, de Dag van ontvangst van het laatste product;

c.          in het geval de bestelling van Consument een product bevat dat wordt geleverd in meerdere zendingen of dat bestaat uit meerdere onderdelen, de Dag van ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel;

d.          in het geval dat er sprake is van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de Dag van ontvangst van het eerste product.

Bij diensten en digitale inhoud:

6.        Consument kan de Overeenkomst op Afstand overeenkomstig de leden 1 en 3 van dit artikel ontbinden indien de Overeenkomst op Afstand toeziet op de levering van een dienst of digitale inhoud welke niet op een materiële drager wordt geleverd en Consument geen uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming heeft geven - daarmee verklaard heeft - om afstand te doen van zijn recht tot ontbinding.

a.          In het geval van lid 6, gaat de in lid 3 bedoelde Bedenktijd in op de Dag waarop de Overeenkomst op Afstand gesloten is.

b.          Indien Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd veertien (14) Dagen nadat hij dit alsnog gedaan heeft af.

c.          Indien Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd in ieder geval twaalf (12) maanden na de Bedenktijd zoals vermeld in sub a af.

Verplichtingen Consument:

7.        Gedurende de Bedenktijd mag Consument het product uitpakken of gebruiken met als doel de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen op een manier waarop hij dit in de winkel ook zou doen. De Consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking en beperkt het uitpakken of het gebruik van het product tot een minimum dat redelijkerwijs nodig is, gelet op het in dit lid genoemde doel.

8.        De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering die optreedt door het uitpakken of gebruik welke het in lid 7 bepaalde overschrijdt.

9.        Indien Verkoper Consument voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand niet alle wettelijk verplichte informatie omtrent het herroepingsrecht heeft verstrekt, is Consument niet aansprakelijk voor de in lid 7 genoemde waardevermindering.

10.     De Consument zendt het product inclusief alle toebehoren, in de -voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele staat en verpakking.

11.     De Consument draagt de kosten van de retourzending.

12.     De bewijslast omtrent het in lid 7 tot en met 11 bepaalde ligt bij de Consument.

Verplichtingen Verkoper bij herroeping:

13.     Indien Verkoper het mogelijk maakt voor Consument om de melding van herroeping op elektronische wijze te doen en Consument maakt van deze mogelijkheid gebruik, dan stuurt Verkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan Consument.

14.     Verkoper vergoedt al de door Consument betaalde kosten onverwijld, in ieder geval binnen veertien (14) Dagen. Indien Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Verkoper het vergoeden van de kosten uitstellen tot het moment dat hij het product ontvangt of de Consument heeft aangetoond het product teruggezonden te hebben. Indien Consument bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand heeft gekozen voor een wijze van levering welke duurder is dan de door Verkoper aangeboden, goedkoopste wijze van levering, mag Verkoper de terug te betalen leveringskosten beperken tot de kosten van de goedkoopste levering.

Uitsluiting van herroepingsrecht:

15.     De Verkoper sluit het herroepingsrecht van Consument, door dit te vermelden bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, voor de volgende producten/diensten uit:

a.          Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de Bedenktijd kunnen voordoen;

b.          Producten die met korting worden gekocht door Koper;

c.          Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

16.     Het in dit artikel genoemde Herroepingsrecht komt de Consument enkel toe indien hij met Verkoper een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten.

Artikel 8.    Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.        Indien de Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van meer dan 1 (een) jaar, kan zowel Verkoper als Consument de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Indien de Overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand is gekomen, kan zowel Verkoper als Consument de Overeenkomst op overeenkomstige wijze opzeggen.

Verlenging:

2.        Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten en stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd in een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur mag zowel Verkoper als Consument de voortgezette overeenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Duur:

3.        Indien de Overeenkomst een bepaalde duur van meer dan een jaar of een onbepaalde duur heeft, mag zowel Verkoper als Consument vanaf 1 (een) jaar na ingang op enig moment de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Artikel 9.    Klachtenregeling

1.        Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper.

2.        Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.        De Consument dient de Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.

2.        Uitsluitend bevoegd is de rechtbank die bevoegd is in de gemeente waar Verkoper gevestigd is. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consument woonachtig is, is deze rechtbank medebevoegd.

 

    

General Terms and Conditions V01108021

 

Article 1.    Definitions

For the purposes of these terms and conditions:

1.        Trader: the natural or legal person who offers products, (access to) digital content and/or services at a distance to consumers;

 • Goodfella;

 • (available from 09:00 tot 17:00);

 • E-mail: info@goodfellastore.com;

 • Website: https://goodfellastore.com;

 • KvK: 76499103;

 • Place of business: Turnhoutlaan 7 5628RJ Eindhoven;

 • BTW-nr: NL003089956B78.

2.        Buyer: in this agreement referred to as the ‘Buyer’; the natural person, not acting in the course of a profession or business, who enters into an agreement and/or distance contract with the Trader;

3.        Consumer: see ‘Buyer’;

4.        Agreement: the agreement concluded between the Trader and the Consumer, including the Distance Contract;

5.        Distance Contract: the Agreement which is concluded outside the Trader’s sales premises by means of an organized system (e.g. a webshop) with the aim of making it possible to sell products, digital content and/or services at a distance;

6.        Ancillary contract: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and/or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and/or services are supplied by the Trader or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the Trader;

7.        Withdrawal period: the period within which the consumer may exercise his right of withdrawal;

8.        Day: calendar day;

9.        Digital content: data produced and delivered in digital form;

10.     Continuing performance contract: an agreement for the regular supply of goods, services and/or digital content during a certain period of time;

11.     Durable medium: any tool – including e-mail – that enables the Consumer or Trader to store information addressed to him personally in a way that allows for future consultation or use for a period of time appropriate to the purpose for which the information is intended, and that allows unaltered reproduction of the stored information;

12.     Right of withdrawal: the possibility for the consumer to waive the distance contract within the withdrawal period.

13.     Model withdrawal form: the European model withdrawal form used for withdrawal;

14.     Means of distance communication: means that can be used for the conclusion of an agreement, without the Consumer and the Trader having to be in the same room at the same time;

15.     Terms and conditions: the present terms and conditions of sale and delivery.

Article 2.    The Agreement

1.        These Terms and Conditions always apply to all offers made by the Trader and to any Agreement concluded, including a Distance Contract between the Trader and the Consumer.

2.        In the event of a written offer or written order confirmation from the Trader, this offer or order confirmation shall be deemed to reflect the entire Agreement and shall replace all prior written and verbal agreements, statements and/or conduct by the parties. Changes to/additions to the text of the offer or order confirmation only form part of the Agreement if this is explicitly acknowledged by the Trader in writing, whereby in the event of any inconsistency the text of the offer or order confirmation shall prevail.

3.        The Trader reserves the right to unilaterally amend these Terms and Conditions to the extent that the performance to be provided by the Trader as a result of this amendment does not materially deviate from the performance promised. The Consumer will be deemed to have accepted the amendments in question if the Trader has not received a written objection from the Consumer within 14 Days of the written notification of the amendment.

4.        Offers made by the Trader shall have a limited validity of 10 working days, unless otherwise indicated in writing. The Trader has the right to revoke an offer accepted by the Consumer within two working days of receipt of acceptance thereof. The Consumer cannot derive any rights from information on offers, leaflets, advertising materials or the Trader’s website.

5.        If, for any reason whatsoever, any provision of these general terms and conditions is not valid, the other provisions will remain in force and the parties will negotiate the content of the new provision, which provision comes as close as possible to the purport of the original provision.

Article 3.    The Performance

1.        If no specific standards or regulations have been agreed upon, the Trader shall deliver in accordance with what the Trader could reasonably assume.

2.        The goods offered by the Trader have those characteristics that the Trader has made known with regard to the goods. The Trader does not guarantee that the goods are suitable for the purpose the Consumer wishes to use them, not even if this purpose has been made known to the Trader. The goods may deviate slightly from any samples, models or illustrations that the Trader has made available or provided to the Consumer.

Article 4.    Price and payment

1.        Unless otherwise agreed, prices are inclusive of VAT and exclusive of transport and packaging.

2.        Price increases resulting from additions and/or changes to the order and/or specifications of the goods to be delivered at the oral or written request of the Consumer are entirely at the expense of the consumer.

3.        All costs resulting from circumstances that the Trader did not reasonably have to take into account when entering into the Agreement shall be borne by the Consumer.

Article 5.    Quality and complaints

1.        Immediately upon delivery (in any cases within two (2) months of receipt), the Consumer must check the delivered goods for quantities, quality, visible damage, properties or defects and report this to the Trader in writing or by email, stating the order and/or invoice number and sending (a copy of) the waybill. After the expiry of the period, the goods shall be deemed to comply with the Agreement.

2.        The Consumer can no longer invoke defects other than those referred to in the previous paragraph if he has not complained to the Trader in writing within two (2) months after he has discovered the defect or should reasonably have discovered it.

3.        If the Consumer processes the goods in whole or in part or has them processed, the Consumer has approved the goods. In that case, all liability of the Trader will lapse.

Article 6.    Delivery, delivery periods

1.        A delivery period agreed upon by the parties commences after the Trader has received all information necessary for the delivery and, if agreed, has received a (pre)payment from the Consumer.

2.        An agreed delivery period can under no circumstances be regarded as a final deadline. In the event that the Trader fails to meet the delivery deadline or fails to meet it on time, the Consumer shall declare the Trader in default in writing and offer the Trader the opportunity to meet its obligations within a reasonable period in time.

3.        Products ordered by the Consumer shall be delivered no later than thirty (30) days after the Trader has accepted the order. If delivery within this period is impossible, the Trader will inform the Consumer of this as soon as possible. In that case, the Consumer has the option of reclaiming any advance payment for the order within seven (7) Days of receiving the notification. In such case, the Trader shall refund the advance payment to the Consumer within thirty (30) Days.

4.        The Trader shall be entitled to deliver in parts, whereby each partial delivery may be invoiced separately.

5.        The risk for the products to be delivered shall pass from the Trader to the Consumer at the time of delivery.

Home delivery

6.        If the Consumer makes use of a carrier offered by the Trader for transport, delivery will take place at the moment that the Consumer, or a third party appointed by the Consumer who takes receipt of the product, or at least a third party who takes receipt of the product on behalf of the Consumer, with the exception of the carrier, received the product.

7.        In the case of paragraph 6, the transport of the products is at the risk of the Trader and at the expense of the Consumer.

Own carrier

8.        If the Consumer uses a carrier for transport, other than a mode of transport offered by the Trader, delivery shall take place when the carrier takes receipt of the product.

9.        In the case of paragraph 8, the transport of the products is at the risk and expense of the Consumer.

Article 7.    Right of Withdrawal for the Consumer under Distance Contracts

For products:

1.        The Consumer may dissolve the Distance Contract within the Withdrawal Period.

2.        The Consumer communicates the dissolution of the Distance Contract to the Trader by means of the  Model Withdrawal Form, via here an electric form that the Trader offers on its website for this purpose or in another unambiguous manner.

3.        The Withdrawal Period is fourteen (14) days.

4.        Day of receipt is the day on which the Consumer, or a third party designated by the Consumer to take delivery of the product, or at least a third party takin delivery of the product on behalf of the Consumer, with the exception of the carrier, has received the product (hereinafter: Day of receipt)

5.        The Withdrawal Period mentioned in paragraph 3 shall commence:

a.          the Day after the Day of receipt;

b.          in the case that the Consumer has ordered several products in one (1) order, the Day of receipt of the last product;

c.          in the event that the Consumer’s order contains a product that will be delivered in multiple shipments or that consists of multiple parts, the Day of receipt of the last shipment or the last part;

d.          in case of regular delivery of products during a certain period of time, the Day of receipt of the first product.

For services and digital content:

6.        The Consumer may dissolve the Distance Contract in accordance with paragraphs 1 and 3 of this article if the Distance Contract relates to the supply of a service or digital content which is not supplied on a tangible medium and the Consumer has not given express prior consent and has thereby waived his right to terminate.

a.          In the case of paragraph 6, the Withdrawal Period referred to in paragraph 3 commences on the day on which the Distance Contract is concluded.

b.          If the Trader has not provided the legally required information about the right of withdrawal or the Model Withdrawal Form described in Paragraph 6, the Withdrawal Period will end fourteen (14) days after he has done so.

c.          If the Trader has not provided the legally required information about the right of withdrawal or the Model Withdrawal Form for an agreement as described in paragraph 5, the Withdrawal Period will in any case end twelve (12) months after the Withdrawal Period mentioned in sub a. above.

Obligations Consumer

7.        During the Withdrawal Period, the Consumer may unpack or use the product for the purpose of determining the nature, characteristics and functioning of the product in a way that he would do as well in a shop. The Consumer shall handle the product and its packaging with care and shall limit the unpacking or use of the product to a minimum that is reasonably necessary in view of the purpose stated in this paragraph.

8.        The Consumer is liable for the reduction of value that occurs as a result of unpacking or use that exceeds the provisions of paragraph 7.

9.        If the Trader did not provide the Consumer with all legally required information regarding the right of withdrawal before or when concluding the Distance Contract, the Consumer will not be liable for the reduction in value referred to in paragraph 7.

10.     The Consumer will send the product, including all accessories, in its – as far as reasonably possible – original condition.

11.     The Consumer shall bear the costs of the return shipment.

12.     The burden of proof regarding the provisions in paragraphs 7 through 11 lies with the Consumer.

Trader’s obligation in the event of withdrawal:

13.     If the Trader makes it possible for the Consumer to report the withdrawal electronically and the Consumer makes use of this possibility, the Trader will immediately send the Consumer an acknowledgement of receipt of this report.

14.     The Trader will immediately reimburse all costs paid by the Consumer, in any event within fourteen (14) days. If the Trader offers to collect the product itself, the Trader may postpone reimbursement of the costs until the moment that it receives the product or the Consumer has demonstrated that he returned the product. If, when concluding the Distance Contract, the Consumer has opted for a method of delivery that is more expensive than the cheapest method of delivery offered by the Trader, the Trader may limit the reimbursable costs to the costs of the cheapest delivery.

Exclusion of the right of withdrawal:

15.     The Trader excludes the Consumer’s right of withdrawal for the following products/services by mentioning this in the offer or in any case in good time prior to the conclusion of the agreement:

a.          Products or services the price of which is subject to fluctuations on the financial market and over which the Trader has no influence and which may occur within the Withdrawal Period;

b.          Products that are bought with a discount;

c.          Sealed products which are not suitable for return for reasons of health protection or hygiene and whose seal has been broken after delivery.

16.     The Consumer only has the Right of Withdrawal referred to in this article if he has concluded a Distance Contract with the Trader.

Article 8.    Continuing performance contract: duration, termination and renewal

Termination:

1.        If the Agreement has been concluded for an indefinite period of time or for a definite period of time with a duration of more than 1 (one) year, both the Trader and the Consumer may terminate the Agreement in writing with due observance of a notice period of 1 (one) month. If the Agreement has not been concluded in writing, both the Trader and the Consumer may terminate the Agreement in a corresponding matter.

Renewal:

2.        If the Agreement is an agreement for the regular delivery of products or services and is tacitly extended or renewed in an agreement for a definite or indefinite period of time, both the Trader and the Consumer may terminate the continued agreement at any time with due observance of a notice period of 1 (one) month.

Duration:

3.        If the Agreement has a fixed term of more than one year or an indefinite term, both the Trader and the Consumer may terminate the Agreement at any time with due observance of a notice period of 1 (one) month.

Article 9.    Complaints Procedure

1.        Complaints about the execution of the agreement must be submitted to the Trader within a reasonable time after the consumer has discovered the defects, complete and clearly described.

2.        Complaints submitted to the Trader will be answered within a period of 14 Days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the Trader will respond within the period of 14 Days with a message of receipt and an indication of when the consumer can expect a more detailed answer.

3.        The Consumer should give the Trader at least 4 weeks to solve the complaint in mutual consultation. After this period, a dispute arises that is subject to dispute resolution.

Article 10. Applicable law and disputes

1.        The Agreement shall be governed solely by Dutch Law.

2.        Only the court with jurisdiction in the municipality where the Trader has its registered office is competent. If another court has jurisdiction in the municipality where the Consumer resides, this court will have joint jurisdiction.